Gestió portuaria

Tramitació agrupada de certificats de Delictes de Naturalesa Sexual

La Llei Orgànica 1/1996, de protecció jurídica del menor, modificada per la Llei 26/2015 i la Llei 45/2015, de voluntariat estableixen l’obligació que s’aportin certificats negatius del Registre Central de Delinqüents Sexuals per a tots els professionals i voluntaris que treballen en contacte habitual amb menors.

La sol·licitud i lliurament dels certificats es pot fer de forma presencials a les gerències territorials del Ministeri de Justícia, per correu postal o de forma electrònica.

Des del Ministeri de Justícia es recomana els mitjans electrònics. A aquest efecte, fent constar en el model de sol·licitud el telèfon mòbil, es rep un SMS amb un codi segur de verificació, que permet descarregar el certificat des de la seu electrònica del Ministeri de Justícia. Si es disposa de certificat electrònic o DNIe es pot sol·licitar a través de la seu electrònica del Ministeri de Justícia i el seu enviament és immediat.

L’obtenció de certificat ha estat especialment problemàtic a l’estar les gerències territorials del Ministeri de Justícia simplement col·lapsades, formant-se llargues cues des d’altes hores de la matinada per aconseguir un nombre.

Aquest fet ha suposat que els concessionaris tenen certificats dels pocs treballadors que tenen certificat digital o que s’han esforçat a fer Lagas cues.

Fins aquest punt semblava que la major part del pes d’acreditar l’obtenció del certificat requeia sobre el treballador. Greu error.

Des dels òrgans competents de les comunitats autònomes es aquesta requerint a empreses i clubs que en el termini d’1 mes s’acrediti que tenen els certificats negatius del Registre Central de Delinqüents Sexuals de tots els seus treballadors.

Les empreses o organitzacions que treballin o impliquin contacte habitual amb menors poden autoritzar a un representant per tramitar de manera agrupada tots els certificats del personal d’aquesta empresa, que permet la presentació d’una sol·licitud única.

Per a la tramitació agrupada de sol·licituds de certificats de Delictes de Naturalesa Sexual serà necessari:

– Fotocòpia confrontada o compulsada de DNI, NIE o passaport de cada empleat;
– Autorització de cada empleat; – Document de compareixences;
– Fitxer Excel amb les dades emplenades.

Un cop processades les dades, es facilitarà a les empreses la informació que consti en el Registre Central de Delinqüents Sexuals per mitjà de llistats. El certificat és gratuït.