Gestió portuaria

Ordenat l’espai marítim europeu

El Govern enpanyol ha aprovat el Reial Decret pel qual s’estableix un marc per a ordenar l’espai marítim. L’objectiu és impulsar el creixement de les economies marítimes mitjançant el desenvolupament i aprofitament sostenible dels espais i recursos marins, garantint el seu bon estat ambiental.

Aquest dimarts 11 d’abril es publicava el Reial Decret 363/2017, de 8 d’abril, pel qual s’estableix un marc per a l’ordenació de l’espai marítim. Mitjançant el Reial decret s’incorpora a l’ordenament jurídic espanyol la Directiva 2014/89 / UE del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de juliol de al 2014.

La Direcció General de Sostenibilitat de la Costa i del Mar serà la que demanarà la informació de base necessària per a l’elaboració dels plans d’ordenació de l’espai marítim, a través dels departament ministerials afectats en l’àmbit de les seves competències i, si escau, en coordinació amb les comunitats autònomes.

Aquesta norma estableix plans d’ordenació marítima en què es determinarà la distribució espacial i temporal de les corresponents activitats i usos, existents i futurs. Per tant, aquests plans d’ordenació no alteraran els usos existents ni limitaran ni promouran activitats concretes, sinó que simplement recolliran quines zones són les més adequades per a cada ús. Les autoritats competents per a cada ús seguiran sent les responsables d’autoritzar o no les activitats.

Entre les activitats i usos i interessos possibles s’inclouran, entre d’altres, i segons que correspongui, els següents:

a) les zones d’aqüicultura,
b) les zones de pesca,
c) les instal·lacions i infraestructures per a la prospecció, explotació i extracció de petroli, gas i altres recursos energètics, minerals i àrids minerals, i la producció d’energia procedent de fonts renovables,
d) les rutes de transport marítim i el trànsit marítim,
e) les zones d’abocament al mar,
f) els diferents tipus de zones d’interès per a la Defensa Nacional, així com les zones marines utilitzades per al desenvolupament d’exercicis de les Forces Armades.
g) els espais protegits, els llocs i hàbitats que mereixin especial atenció pel seu alt valor ambiental i les espècies
protegides, especialment els disponibles en l’Inventari Espanyol del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat
h) les zones d’extracció de matèries primeres,
i) la investigació científica,
j) les esteses de cables i de canonades submarins,
k) les activitats turístiques, recreatives, culturals i esportives,
l) el patrimoni cultural submarí.
m) els elements d’entre els llistats o altres addicionals que hagin de formar part del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat.

El Reial decret s’aplica a totes les aigües marines, incloent-se el llit, el subsòl i els recursos naturals, en què el Regne d’Espanya exerceixi sobirania, drets sobirans o jurisdicció. Així mateix serà d’aplicació a la plataforma continental espanyola.

Aquest Reial decret no s’aplica:

a) A les activitats l’únic propòsit sigui la defensa o la seguretat nacional.
b) A l’ordenació del territori i urbanisme.
c) A les aigües costaneres, a parts de les mateixes que siguin objecte de mesures d’ordenació del territori i urbanisme, ni a les aigües de zona de servei dels ports, a condició que així s’estableixi en els plans d’ordenació de l’espai marítim.

Les propostes de plans d’ordenació de l’espai marítim s’elevaran per aprovació mitjançant Reial Decret del Consell de Ministres abans del 31 de març de 2021.

Autor


Avatar