Laboral

Permisos laborals per a la participació a les eleccions al Parlament de Catalunya de data 21 de desembre 2017

Les persones que treballin el proper dijous 21 de desembre de 2017, dia de les eleccions al Parlament de Catalunya,  tenen dret  a gaudir d’ un permis retribuït i no recuperable per exercir el seu dret a vot.

El proper dia 21 de Desembre es celebraran les eleccions al Parlament de Catalunya. Per tal de garantir la participació de les persones treballadores a les eleccions, l’ article 24 del Real Decret 953/2017 pel que es dicten les normes complementaries per la realització de les eleccions al Parlament de Catalunya publicat en el BOE de 3 de Novembre de 2017, especifica que:

a) El dia de les eleccions les empreses hauran de concedir als treballadors, que tinguin la condició d’electors i la seva jornada coincideixi amb l’horari d’ obertura del col·legis electores (9:00h a 20:00h), un permís retribuït de fins a 4 hores dins a la jornada laboral i no recuperable.

b) Per aquells treballadors que hagin estat cridats a formar part d’una mesa electoral o acreditin la seva condició d’interventor:
    1. Si el dia 21 de desembre no coincideix amb el seu descans setmanal tindran dret:
          I. El dia de la votació a un permís retribuït no recuperable per tota la jornada.
          II. El dia següent al dia de les eleccions a, un permís retribuït no recuperable les primeres 5 hores de la jornada laboral.
   2. Si el dia 21 de desembre coincideix amb el seu descans setmanal tindran dret a un permís retribuït les 5 primeres hores de la jornada del dia següent.

c) Els treballadors que acreditin la seva condició d’ apoderats tindran dret a un permís retribuït per tota la jornada.

Recordar-vos que correspon l’empresa determinar el moment de la jornada per a gaudir el permís per anar a votar i que els treballadors han de presentar justificant acreditatiu que han d’expedir les meses electorals.

Restem a la vostra disposició per a qualsevol aclariment o comentari al respecte.

Autor


Avatar