Fiscal

Model 720 – Sancions

Amb data de 5 de juny de 2017, la Direcció General de Tributs ha contestat a la consulta sobre les conseqüències de la presentació de la declaració de béns i drets situats a l’estranger (model 720) de forma extemporània sense requeriment previ per part de la Administració tributària, és a dir, el que coneixem com un procediment de “regularització voluntària”.

La recent consulta de la DGT fixa el seu criteri, després de diversos anys d’incertesa, sobre les conseqüències desproporcionades  que per a un contribuent tindria regularitzar la seva situació tributària respecte als béns i drets mantinguts a l’estranger i respecte dels quals no ha complert amb l’obligació de presentació de la declaració de béns i drets a l’estranger en aquells exercicis en què tenia obligació.

La mateixa consulta divideix l’anàlisi d’aquest tipus de regularitzacions en dos:
    a) la presentació extemporània dels models 720; i
    b) la regularització en l’IRPF.

Pel que fa a la presentació extemporània dels models 720, la consulta confirma l’aplicació de la sanció reduïda de 100 euros per cada dada o conjunt de dades, amb un mínim de 1.500 euros per bloc.
En segon lloc, la consulta analitza l’aplicació de l’article 39.2 LIRPF i el règim sancionador que pogués vincular-se al mateix . La presentació extemporània dels models 720 corresponents no donarà lloc a la imposició de la sanció del 150% sobre la quantia de la quota íntegra resultant.
El fonament, tal com recull la consulta objecte d’anàlisi, és que en tractar-se d’una regularització voluntària procedirà aplicar els recàrrecs per declaració extemporània de l’article 27 LGT, el qual expressament diu que “exclourà les sancions que haguessin pogut exigir”.

No obstant l’anterior, i arran de la consulta, convé recordar que la Comissió Europea va iniciar els tràmits per aclarir l’abast i els efectes d’aquestes disposicions fiscals.
Després d’això, la Comissió Europea va notificar a Espanya un dictamen motivat en virtut del qual l’instava a “modificar les seves normes sobre els actius mantinguts en altres estats membres de la UE o de l’Espai Econòmic Europeu (« model 720 »)” perquè considera que ” les multes imposades en cas d’incompliment són desproporcionades “, de manera que, després de no haver modificat Espanya la normativa, caldrà atendre al pronunciament del Tribunal de Justícia de la Unió Europea en aquest sentit.

    Alex Massaguer
    Advocat Fiscalista.                                                                                descarrega la Consulta

Autor


Avatar