Fiscal

Llei 6/2017 sobre Autònoms

El passat 25 d’octubre es va publicar al BOE la Llei 6/2017, de 24 d’octubre, de reformes urgents del Treball Autònom que entrarà en vigor l’endemà de la publicació, llevat de determinades mesures que entraran en vigor a partir de gener de 2018, atès que estan supeditades a l’assignació d’una partida pressupostària.

Es tracta d’una Llei que introdueix importants novetats respecte a les cotitzacions, despeses deduïbles i bonificacions dels autònoms, així com mesures per afavorir la contractació i la conciliació familiar.

Respecte a la fiscalitat dels treballadors autònoms, la Llei 6/2017 introdueix les següents modificacions en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques per a aquells treballadors autònoms que determinin el rendiment d’activitats econòmiques en estimació directa:

 – Deducció de les despeses per les primes d’assegurança de malaltia satisfetes pel treballador autònom en la part que correspongui a la seva pròpia cobertura ia la del seu cònjuge i fills menors de 25 anys que convisquin amb ell, amb el límit màxim de 500 euros anuals per cadascuna de les persones esmentades anteriorment. El citat límit s’eleva a 1.500 euros en el cas que algun d’ells tingui discapacitat.

Si el treballador autònom realitza l’activitat en el seu habitatge habitual, es pot deduir una part dels subministraments d’aquest habitatge (és a dir: aigua, gas, electricitat, telefonia i Internet).

La quantitat que es podrà deduir serà l’import resultant d’aplicar el 30% a la proporció existent entre els metres quadrats de l’habitatge destinats a l’activitat respecte a la seva superfície total, llevat que es provi un percentatge superior o inferior. Per tant, si l’habitatge habitual del treballador autònom mesura 120 m2, utilitza una habitació de 20 m2 per realitzar l’activitat i les despeses de subministraments de l’habitatge pugen a 3.500 euros, pot deduir 175 euros en concepte de subministraments (és a dir, es podrà deduir el 5% de les despeses per subministraments del seu habitatge).

Deducció de les despeses de manutenció incorregudes en el desenvolupament de l’activitat econòmica, sempre que es compleixin els requisits següents:
 – Que siguin despeses en establiments de restauració i hostaleria.
 – Que s’abonin utilitzant qualsevol mitjà electrònic de pagament.

El treballador autònom no podrà deduir-se el 100% d’aquestes despeses, sinó que únicament podrà deduir-se les següents quantitats en concepte de :
–  Quan no hi hagi pernocta: 26,67 euros diaris si la despesa es produeix a Espanya i 48,08 euros diaris si la despesa es produeix a l’estranger.
–  Quan hagi pernocta: 53,34 euros diaris si la despesa es produeix a Espanya i 91,35 euros diaris si la despesa es produeix a l’estranger.

Autor


Avatar