Fiscal

Inconstitucionalitat de l’impost de plusvàlua municipal

Amb data 11 de maig de 2017 el Ple del Tribunal Constitucional ha acordat per unanimitat declarar la inconstitucionalitat i nul·litat dels arts. 107.1, 107.2 a) i 110.4 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en considerar que l’impost vulnera el principi constitucional de capacitat econòmica en la mesura que no es vincula necessàriament a l’existència d’un increment real del valor de l’ bé, “sinó a la mera titularitat del terreny durant un període de temps”.

La sentència reitera la doctrina establerta pel Tribunal en les sentències 26/2017 i 37/2017, referides, respectivament, a l’establiment d’aquest mateix impost en els territoris històrics de Guipúscoa i Àlaba. En aquestes resolucions, el Tribunal va arribar a la conclusió que l’establiment pel legislador d’impostos que gravin l’increment del valor dels terrenys urbans és constitucionalment admissible sempre que aquells respectin el principi de capacitat econòmica (art. 31.1 CE); així mateix, va assenyalar que, per salvaguardar aquest principi, l’impost no pot en cap cas gravar actes o fets que “no siguin exponents d’una riquesa real o potencial”.