Pau Claris, 162 08037 Barcelona +34 934 881 050
Laboral
L’obligatorietat o no del registre de la jornada laboral dels treballadors ha estat mostra de la inseguretat jurídica que es troben molts empresaris a l’hora d’interpretar les normes que el legislador aprova. A vegades, l’aplicació de la llei es converteix en un problema i genera conseqüències que sobre el paper resulten indesitjades.

En el Tema del registre diari de la jornada laboral l’Audiència Nacional, la Inspecció de Treball i el Tribunal Suprem han seguit criteris dispars, i si les instàncies interpretatives han entrat en col·lisió, – Quina oportunitat queda al ciutadà de complir amb la legalitat a la primera ?.
Per tant, no és d’estranyar que sorgeixi la pregunta de si s’ha de fitxar o no s’ha fitxar.

Segons ens indica Joan Hidalgo, advocat que va participar en la impugnació III Conveni col·lectiu estatal d’activitats esportives i gimnasos, en nom de la FEAPDT i la FEACNA, la sentència del Tribunal Suprem de 23 de març de 2017 deixa sense efecte l’anterior sentència de la audiència Nacional en el sentit d’establir que NO és obligatori disposar d’un registre diari de la jornada dels empleats excepte en el cas que es facin hores extraordinàries, així com en el cas dels treballadors a temps parcial.
 
Cal destacar que la sentència conté tres vots particulars defensant el criteri de l’Audiència. D’altra banda la sentència del Suprem manifesta que no correspon als tribunals suplir la funció del legislador, com considera havia fet l’Audiència Nacional, en una invitació implícita a regular el tema si el legislador ho considera adequat.
 
La sentència especifica també que el registre horari es pot fer si l’empresa ho vol, o hi ha conveni o pacte al respecte.

El dia 20 d’Abril de 2017, en una segona sentència ( 338/2017), la Sala Social del Tribunal Suprem reafirma la seva postura amb el registre diari de jornada especificant que les empreses NO estan obligades a dur a terme un registre diari de jornada, excepte en els casos de realització d’hores extraordinàries (article 35.5 ET) i en aquells treballadors que tinguin una jornada a temps parcial (RD 16/2013).
 
Per tant, aquesta sentència del Tribunal Suprem és de gran importància ja que en ser la segona sentència en el mateix sentit, ja constitueix pròpiament Jurisprudència, reforçant així, la defensa de les empreses que estan sent objecte d’inspecció per aquesta matèria.

Com a conseqüència d’aquesta segona sentència, la Direcció General de la Inspecció de treball i de la Seguretat Social publica la Instrucció 1/2017 de 18 de Maig de 2017, en la que s’especifica:

a. No és d’obligat compliment el registre de jornada diari dels treballadors a jornada completa per part de l’empresari i no es considerarà una infracció l’omissió d’aquest, excepte en els casos de treballadors a temps parcial i jornades especials de treball (treballadors mòbils en transport de carretera, treballadors de la marina mercant o ferroviaris) pels quals la Inspecció de treball seguirà exigint a les empreses el registre de jornada.
 
b. La Instrucció recalca que les empreses segueixen estant obligades a respectar els límits legals en matèria de jornada de treball i hores extraordinàries, sent essencial per a la Inspecció de Treball controlar aquesta matèria, i podrà realitzar les comprovacions que consideri oportunes en aquest sentit. La Inspecció de Treball considera el registre de jornada una bona font de prova en matèria de jornada.

Per tant, en aquelles empreses que ja tinguin instaurat el registre de jornada dels treballadors a jornada completa, cal valorar si ha funcionat i, per tant, val la pena mantenir-lo o s’opta per la supressió pels treballadors a jornada completa.
 
Finalment recordar que, com s’ha dit anteriorment, és d’obligat compliment el registre diari d’hores extraordinàries i totalitzar a final de mes, amb el lliurament del full de salaris als treballadors.
0

Laboral
Les persones que treballin el proper dijous 21 de desembre de 2017, dia de les eleccions al Parlament de Catalunya,  tenen dret  a gaudir d’ un permis retribuït i no recuperable per exercir el seu dret a vot.

El proper dia 21 de Desembre es celebraran les eleccions al Parlament de Catalunya. Per tal de garantir la participació de les persones treballadores a les eleccions, l’ article 24 del Real Decret 953/2017 pel que es dicten les normes complementaries per la realització de les eleccions al Parlament de Catalunya publicat en el BOE de 3 de Novembre de 2017, especifica que:

a) El dia de les eleccions les empreses hauran de concedir als treballadors, que tinguin la condició d’electors i la seva jornada coincideixi amb l’horari d’ obertura del col·legis electores (9:00h a 20:00h), un permís retribuït de fins a 4 hores dins a la jornada laboral i no recuperable.

b) Per aquells treballadors que hagin estat cridats a formar part d’una mesa electoral o acreditin la seva condició d’interventor:
    1. Si el dia 21 de desembre no coincideix amb el seu descans setmanal tindran dret:
          I. El dia de la votació a un permís retribuït no recuperable per tota la jornada.
          II. El dia següent al dia de les eleccions a, un permís retribuït no recuperable les primeres 5 hores de la jornada laboral.
   2. Si el dia 21 de desembre coincideix amb el seu descans setmanal tindran dret a un permís retribuït les 5 primeres hores de la jornada del dia següent.

c) Els treballadors que acreditin la seva condició d’ apoderats tindran dret a un permís retribuït per tota la jornada.

Recordar-vos que correspon l’empresa determinar el moment de la jornada per a gaudir el permís per anar a votar i que els treballadors han de presentar justificant acreditatiu que han d’expedir les meses electorals.

Restem a la vostra disposició per a qualsevol aclariment o comentari al respecte.
0

Laboral

La vaga convocada  pel proper dia 3 d’octubre de 2017 pot incidir en la seva empresa, i per això volem recordar-determinats aspectes aplicables a aquesta situació:

 • La vaga està convocada legalment a nivell general, i, per tant, no cal preavís a nivell d’empresa, ni acord majoritari dels empleats, és a dir, qualsevol treballador pot fer vaga el dia 3, sense cap requisit previ.

 • Es poden establir serveis mínims per tal de garantir la seguretat de les persones o coses, el manteniment dels locals, instal·lacions, matèries primeres i, en general, tot el que sigui necessari per a la represa de l’activitat. Per regla general els serveis mínims seran similars als que s’utilitzen en dies festius, excepte torns de producció i atenció al públic. Si l’empresa no té cap d’aquestes activitats en festius, no s’imposaran serveis mínims. En el cas que en la seva empresa sigui necessari establir-los, els treballadors hauran de participar en la concreció d’aquests serveis mínims, mitjançant el comitè de vaga.

 • L’empresa no té cap obligació de tancar, encara que tots o una part dels seus treballadors decideixin fer vaga. El dret a treballar està equiparat al dret a fer vaga.

 • Els treballadors en vaga no cobren el salari corresponent a aquest dia, i l’empresa no ho cotitzarà a la Seguretat Social. En aquest sentit és molt important que si a la seva empresa algú fa vaga, i Barcelona Advocats realitza la gestió de nòmina, ens proporcioni al més aviat el llistat de treballadors que hagin participat perquè puguem realitzar les gestions pertinents.

   

  Per a qualsevol dubte poden posar-se en contacte amb el Departament Laboral dirigit per Joan Hidalgo       

   

   

   

 • Descarrega la Nota sobre  “Aturada 03 10 2017

0