Pau Claris, 162 08037 Barcelona +34 934 881 050
General, Gestió portuaria
La hibernada d’embarcacions és una pràctica habitual de molts armadors de les embarcacions quan acaba la temporada estival.

La hibernada de l’embarcació és un contracte dels quals anomenem atípics i que permet convenir entre les parts diverses obligacions que poden contenir els contractes considerats típics.

Podem entendre que existeix una hibernada a partir d’un simple dipòsit, en el que el depositari (habitualment una nàutica o un varador), es fa càrrec de la retirada de l’embarcació de l’amarrador, posada en sec, trasllat en un bressol en el mateix varador del port o el seu trasllat a una nau industrial o solar amb el seu remolc. Al simple dipòsit se l’inclou un contracte de transport.

També és opcional que la nàutica s’encarregui d’aprofitar l’estada de l’embarcació en sec per fer un manteniment, i protegir el motor i les parts més sensibles de l’embarcació i allargar l’estada al varador fins a considerar-ho a la pràctica una hivernada. En aquest supòsit ens trobarem davant d’un arrendament de serveis que inclou un dipòsit afegit.

Com en tots els contractes, la confiança en el prestador del servei ho és tot, però no per això hem d’oblidar els riscos que comporta per al propietari de l’embarcació.

L’Audiència Provincial de Barcelona ha ratificat aquest mes d’octubre de 2018  una sentència de Primera Instància per la qual s’estableix, sense gènere de dubtes, que la hibernada, és un contracte de dipòsit, i que el dipositari ha de respondre per la pèrdua de l’embarcació dipositada.

 

Però les coses no són tan clares com semblen. I en aquest cas concret, el dipositari al qual es demanda, junt amb la seva companyia d’assegurances,  proven en el procés, que amb anterioritat havia cedit l’activitat d’hivernada d’embarcacions a altre empresa.  I per tant, sorpresa,  la demanda ha estat desestimada.

Però la sentència a més es recrea quan el propietari de l’embarcació presenta una factura, que en realitat és una fotocòpia, per ocupació de superfície a la drassana, lliurada per altra empresa, diferent de la demandada, per uns serveis que no detallen el període de temps que comprenen, i que a sobre no s’havia acreditat si s’havia pagat i ni com suposadament havia estat pagada…

Una factura no pagada no ajuda a la convicció del jutge a què la factura sigui autèntica.

 

La moralitat que ens exposa l’Audiència és que en una hivernada, el propietari armador ha de clarificar les obligacions dels dipositaris; si el manteniment ha d’estar inclòs o no, i quins treballs han de realitzar-se; qui és el responsable de moure l’embarcació fins al travelling o grua; de qui és la responsabilitat de l’operació de posada en sec; qui és el responsable del transport i de les reparacions; i sobretot, si aquestes operacions en sec estan cobertes per l’assegurança de l’embarcació.

Si als acords entre les parts no queden clars aquests punts, perquè no hi ha contracte, almenys que existeixi una factura i que en aquesta factura es pugui provar que ha estat pagada.

 

 

0

General, Gestió portuaria


El Reial decret llei 16/2018, de 26 d’octubre, pel qual s’adopten determinades mesures de lluita contra el tràfic il·lícit de persones i mercaderies en relació amb les embarcacions utilitzades, posen el punt de mira de la lluita contra el contraban a determinades embarcacions, especialment les pneumàtiques i semirígides.

EMBARCACIONS CONSIDERADES GÈNERE PROHIBIT

El Reial decret llei 16/2018, considera “gènere prohibit“, les següents embarcacions ( sens perjudici de les excepcions  que s’exposen més endavant, com per les d’esbarjo destinades a ús privat si es donen una sèrie de requisits)

a) Les embarcacions pneumàtiques i semirígides susceptibles de ser utilitzades per a la navegació marítima que compleixin alguna de les següents característiques:

– Totes aquelles que el seu  casc, inclosa en el seu cas l’estructura pneumàtica, sigui menor o igual a 8 metres d’eslora total, que disposin d’una potència màxima, independentment del nombre de motors, igual o superior a 150 quilowatts.

– Totes aquelles que el  seu  casc, inclosa en el seu cas l’estructura pneumàtica, sigui major de 8 metres d’eslora total.

b) Les embarcacions pneumàtiques o semirígides diferents de les descrites en l’apartat anterior, així com qualsevol altra embarcació i els vaixells de port menor (menys de 150 tones d’arqueig) quan s’acrediti l’existència d’elements o indicis racionals que posin de manifest la intenció d’utilitzar-les per cometre o per facilitar la comissió d’un acte de contraban.


Hauran d’inscriures al Registre especial d’operadors de Pneumàtiques i Semirígides d’Alta Velocitat

–  Les embarcacions diferents de les que preveu la lletra c) que es troben afectes a salvament i assistència marítima.
–  Les utilitzades per navegació interior per llacs, rius i aigües fora dels espais marítims espanyols.
–  Les afectes a l’exercici d’activitats empresarials, esportives, d’investigació o formació.
–  Les d’esbarjo destinades a ús privat que compleixin els requisits reglamentàriament establerts en matèria de seguretat, tècnics i de comercialització.

 Clica i Descarrega la Circular novembre 2018 neumàtica cat
0

Fiscal, General, Gestió portuaria
 
El Departament de Duanes i Impostos Especials ha emès una nota informativa sobre l’entrada i sortida d’embarcacions d’esbarjo del territori duaner de la Unió Europea davant la difícil interpretació de les normes del Codi duaner de la Unió i les modificacions de maig de 2018.

La interpretació legal té incidència en l’aplicació de la norma duanera però afecta, a més del règim d’importació temporal, a l’exigència de l’IVA i l’impost de matriculació.
 
Importació i exportació.
 
A efectes duaners, sembla imminent la reintroducció del concepte “trànsit Turístic” de les embarcacions que ha de permetre una dispensa a la seva introducció en el territori duaner, – de ser conduïdes a una zona apropiada assenyalada per les autoritats aduaneras- i, que el simple fet de creuar la frontera pugui ser considerada com a presentació de la declaració duanera. Aquesta flexibilitat és a dia d’avui merament interpretativa, un criteri de Duanes.
 
 
Respecte dels iots que tenen estatut UE i que surtin del Territori duaner de la Unió es consideraran declarats per a l’exportació, i es presumeix que surten per tornar.
Respecte dels iots que no tenen estatut de la UE pel sol fet de travessar la frontera seran declarats per al règim d’importació temporal (RIT) sempre que estigui l’embarcació matriculada fora del territori duaner de la Unió (TAU) a nom d’unapersona establerta fora d’aquest territori i que sigui utilitzada per una persona establerta fora del TAU.

Una novetat important serà que els iots matriculats fora de la UE i que es troben al territori duaner de la Unió (TAU) acollits en situació de règim d’importació temporal (RIT) poden dedicar-se dins el mateix al Charter nàutic, però amb la limitació que tals iots no poden ser utilitzats per persones establertes en el territori duaner de la UE.
 
Qüestions relatives a l’exigència de l’IVA.
L’entrada al TAU territori duaner de la Unió d’una embarcació d’esbarjo meritarà l’IVA a la importació llevat que aquest iot pugui ser acollit al règim d’importació temporal (RIT), o pugui ser reimportado com a mercaderia de retorn.
Si s’incompleixen el requisits del Règim d’importació temporal (RIT) per exemple si s’utilitza per un resident es considerarà realitzat el fet imposable d’importació de béns produint la meritació de l’IVA.
L’exempció de l’IVA en la reimportació de mercaderies de retorns és estrictament tècnic ja que no tindria sentit que l’IVA fos exigit 2 cops per la simple sortida, si el titular de l’embarcació és la mateixa persona i no ha transcorregut un període de temps excessiu des que van sortir.
 
Impost especial sobre determinats mitjans de transport
La utilització en territori espanyol de mitjans de transport per persones residents a Espanya, o que siguin titulars d’un establiment situat a Espanya, determina l’obligació de procedir a la seva matriculació definitiva a Espanya o la de satisfer el impostos especial de mitjans de transport.

Qualsevol que sigui la situació duanera del iot, si no està matriculat a Espanya i està destinat a la seva utilització per persones residents a Espanya o que tenen un establiment a Espanya hauran de pagués l’IEDMT.

La casuística en temes tributaris és immensa, i cada cas s’ha d’estudiar amb les seves peculiaritats.
0