Gestió portuaria

Cas práctic de reducció del preu de compra de embarcacións per vicis ocults

La compravenda d’embarcacions entre particulars està a l’ordre del dia, i amb això, els possibles dubtes sobre els drets i responsabilitats de cada una de les parts.

Hem de partir de dues premisses:

La primera es que encara quan el comprador tingui la titulació que li permeti navegar amb l’embarcació, això no el converteix en un expert que per raó del seu ofici o professió hagués de conèixer els vicis ocults

La segona es que amb una proba de 20 minuts de navegació “a flot” no es poden detectar els vicis preexistents, que no siguin a la vista ni podien apreciar-se fàcilment al moment de celebrar-se el contracte de compravenda.

Per a la perfecció del contracte de compravenda s’ha d’identificar la embarcació i el preu com a elements essencials. El preu es fixa pel preu mitjà del mercat del model tenint en compte el seu equipament, any de construcció i si el iot està en bones condicions.

Jurisprudencialment s’han identificat deficiències que poden ser objecte de reclamació. A títol d’exemple la Sentencia de la Audiència Provincial de Balears de 27 de juny de 2017 front a una compravenda d’una embarcació per 85.000 euros reconeix el dret a la reducció del preu de compra de 15.000 euros en base als problemes que afectaven els següents sistemes del iot:

-Sistema de propulsió (trimat de les coles propulsores)

-Sistema de refrigeració de motors propulsors (sensors de temperatura, preses d’aspiració d’aigua de mar).

-Sistema de lubricació de motors propulsors (bomba d’oli)

-Sistema elèctric (bateries, microones, escalfador d’aigua)

-Sistema de buidatge (bomba de buidatge)

-Sistema de govern (timó de govern, pilot automàtic)

– Aparells de navegació (radar, corredissa, sonda).

Per al èxit de qualsevol reclamació es imprescindible que el comprador pugui identificar el mal estat i provar mitjançant les corresponents fotografies, factures de la reparació o un informe pericial, els vicis preexistents al moment de la compra que no es tinguessin en compte a l’hora de fixar el preu.

Òbviament, si en el contracte ja s’identifica una deficiència, aquesta s’entén que ja es troba compresa dins el preu i no pot ser objecte de valoració ni motiu de reducció del mateix.


La normativa de defensa dels consumidors i usuaris, concretament el Reial Decret Legislatiu 1/2007 de 30 de novembre que aprova el Text Refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, no es d’aplicació en els casos d’una compravenda entre sol particulars, sense intervenció d’una mercantil o una nàutica.

En cas de problemes amb l’embarcació adquirida s’acut al article 1.486 del CC sobre la acció “quanti minoris” que estableix la possibilitat de “rebaixar una quantitat proporcional del preu, a judici de pèrits”; l’article 1.484, que estableix que el venedor estarà obligat al sanejament pels defectes ocults que tingués la cosa venuda, si la fan impròpia per al us que se la destina, o si disminueixen de tal forma aquest us que, de haver-los conegut, el comprador no la hagués adquirit o hagués donat un menor preu per ella; L’article 1.485 determina la obligació del venedor de respondre front al comprador del sanejament pels vicis o defectes ocults de la cosa venuda, encara que els ignorés.

El comprador podrà optar entre desistir del contracte, abonar-se-li les despeses que va pagar, o rebaixar una quantitat proporcional del preu, a judici de pèrits.

Jaume Prats

BA advocats.

Autor


Avatar