Gestió portuaria

Ampliació de les concessions en ports estatals.

Don José Llorca, president de Ports de l’Estat, va ser convidat a l’acte de cloenda del simposi de ports d’esbarjo afavorit per Marines d’Andalusia i la Federació Espanyola d’Associacions de ports esportius i turístics (FEAPDT) celebrat a Marbella.

En la seva intervenció, Llorca va mostrar el compromís de Ports de l’Estat i dels ports d’interès general amb la nàutica d’esbarjo, que segons la seva opinió, facilita una reutilització dels antics molls comercials en usos que són més amables per al ciutadà del carrer , i suposa una millor integració de les instal·lacions portuàries amb l’entorn.

Davant les peticions reiterades de traspassar a les comunitats autònomes la gestió de les dàrsenes destinades a nàutica esportiva i d’esbarjo situades en els ports d’interès general, va sostenir la postura de mantenir les dàrsenes dins de les competències de les autoritats portuàries, considerant a cada port com una unitat de gestió a efectes operacionals i de seguretat. Les condicions de trànsit interior d’embarcacions fan aconsellable que no es produeixin divisions competencials en una mateixa instal·lació i això es deu a motius estrictament tècnics que són els que han de prevaler en el correcte aprofitament de les infraestructures.

El president va informar sobre la situació dels expedients d’ampliació dels terminis concessionals. En Ports de l’Estat han calculat que s’han iniciat 360 expedients d’ampliació a tot Espanya, però que no estan arribant a Ports de l’Estat amb la velocitat que es preveia. Els projectes queden paralitzats en les autoritats portuàries que no han anat tot el ràpid que es pronosticava inicialment en la tramitació dels processos d’ampliació.

Davant l’auditori, en el qual estaven presents els principals representants de les comunitats autònomes en matèria portuària, va fer una ferma defensa de la normativa reguladora de les ampliacions i de les pròrrogues vigent per als ports d’interès general, i el tracte especial respecte dels clubs esportius i nàutics, que tinguin una flota d’embarcacions majoritàriament inferior als 12 metres d’eslora.

Sobre si la nàutica esportiva s’ha d’incloure en les mesures que estableix la Llei 18/2014, de 15 d’octubre, d’aprovació de – mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l’eficiència – pel que fa a l’adaptació de concessions, va assegurar que les opinions que entenen que les ampliacions estan pensades exclusivament per a concessionaris de contenidors no estan d’acord amb la norma, i que la llei és igual per a tothom, i per això, tots els concessionaris poden acollir-se a la mateixa, i han d’exigir a les autoritats portuàries l’impuls dels processos d’ampliació també de les concessions sobre dàrsenes d’esbarjo i esportives.