Pau Claris, 162 08037 Barcelona +34 934 881 050
Laboral
Les persones que treballin el proper dijous 21 de desembre de 2017, dia de les eleccions al Parlament de Catalunya,  tenen dret  a gaudir d’ un permis retribuït i no recuperable per exercir el seu dret a vot.

El proper dia 21 de Desembre es celebraran les eleccions al Parlament de Catalunya. Per tal de garantir la participació de les persones treballadores a les eleccions, l’ article 24 del Real Decret 953/2017 pel que es dicten les normes complementaries per la realització de les eleccions al Parlament de Catalunya publicat en el BOE de 3 de Novembre de 2017, especifica que:

a) El dia de les eleccions les empreses hauran de concedir als treballadors, que tinguin la condició d’electors i la seva jornada coincideixi amb l’horari d’ obertura del col·legis electores (9:00h a 20:00h), un permís retribuït de fins a 4 hores dins a la jornada laboral i no recuperable.

b) Per aquells treballadors que hagin estat cridats a formar part d’una mesa electoral o acreditin la seva condició d’interventor:
    1. Si el dia 21 de desembre no coincideix amb el seu descans setmanal tindran dret:
          I. El dia de la votació a un permís retribuït no recuperable per tota la jornada.
          II. El dia següent al dia de les eleccions a, un permís retribuït no recuperable les primeres 5 hores de la jornada laboral.
   2. Si el dia 21 de desembre coincideix amb el seu descans setmanal tindran dret a un permís retribuït les 5 primeres hores de la jornada del dia següent.

c) Els treballadors que acreditin la seva condició d’ apoderats tindran dret a un permís retribuït per tota la jornada.

Recordar-vos que correspon l’empresa determinar el moment de la jornada per a gaudir el permís per anar a votar i que els treballadors han de presentar justificant acreditatiu que han d’expedir les meses electorals.

Restem a la vostra disposició per a qualsevol aclariment o comentari al respecte.
0