General

Com instal·lar un punt de recarrega per a vehicles elèctrics

En els edificis en règim de propietat horitzontal,  poden plantejar-se problemes quan es tracta d’instal·lar un punt de recarrega individual per al vehicle elèctric degut a l’existència d’elements comuns.

La legislació espanyola i la legislació catalana divergeixen en quant a la solució que donen per a instal·lar aquests punts de recàrrega.

Normes Règim propietat horitzontal Espanyol.

La normativa espanyola estableix la resposta en l’article 17, apartat cinquè de la llei 49/1960, de 21 de juliol, sobre propietat horitzontal. Aquest ens diu que per a instal·lar un punt de recàrrega de vehicles elèctrics per a us privat en el pàrquing del edifici, sempre que aquest es trobi en una plaça individual de garatge, tan sols requereix comunicació prèvia a la comunitat. El cost i el consum seran assumits per l’interessat en la mateixa.

Norma Espanyola “La instal·lació d’un punt de recàrrega de vehicles elèctrics per a us privat en l’aparcament del edifici, sempre que aquest s’ubiqui en una plaça individual de garatge, només requerirà la comunicació prèvia a la comunitat. El cost de dita instal·lació i el consum d’electricitat corresponent seran assumits íntegrament per el o els interessats directes en la mateixa”

Cal tenir en compte l’incís sobre la plaça individual de garatge. En cas de voler instal·lar el punt de recàrrega en algun altre lloc del edifici que no sigui una plaça individual de garatge, no es suficient una comunicació prèvia i es necessitaria un acord de la junta de propietaris.

També cal tenir en compte que si es tracta d’una plaça de pàrquing de lloguer en un altre edifici i, per tant, no hi ha comptador elèctric a nom propi, es necessari que la junta de propietaris adopti un acord favorable, ja que no es pot connectar al subministrament que ja es te contractat i cal un altra instal·lació prèvia necessària.

Normes Règim propietat horitzontal a Catalunya

A Catalunya, la legislació es lleugerament diferent. La solució la trobem en l’article 553-36, incís tercer, del codi civil ce Catalunya. En el cas d’instal·lació d’un punt de recàrrega individual de vehicle elèctric, es precís enviar a la presidència o administració el projecte tècnic amb trenta dies d’antelació al inici de l’obra i la certificació tècnica un cop finalitzada la instal·lació. Dintre d’aquest termini, la comunitat pot proposar alternatives més raonables i adequades als seus interessos generals. Si la instal·lació alternativa proposada no es fa efectiva en el termini de dos mesos, el propietari interessat por executar la instal·lació que havia projectat inicialment.

Norma Catalana “Els propietaris que es proposin de fer obres en llur element privatiu ho han de comunicar prèviament a la presidència o a l’administració de la comunitat. Si l’obra comporta l’alteració d’elements comuns, cal l’acord de la junta de propietaris. En cas d’instal·lació d’un punt de recàrrega individual de vehicle elèctric, només cal enviar a la presidència o a l’administració el projecte tècnic amb trenta dies d’antelació a l’inici de l’obra i la certificació tècnica corresponent una vegada finalitzada la instal·lació. Dins aquest termini la comunitat pot proposar una alternativa raonable i més adequada als seus interessos generals. Si la instal·lació alternativa no es fa efectiva en el termini de dos mesos, el propietari interessat pot executar la instal·lació que havia projectat inicialment.”

Les particularitats de cada cas poden fer que no s’apliquin els incisos dels articles i la via a seguir per a aconseguir la instal·lació del punt de recàrrega difereixi de la norma general, per la qual cosa, en cas de dubte segueix sent recomanable contactar amb un professional. Tot i això, les solucions generals busquen incentivar la compra de vehicles elèctrics facilitant la recàrrega i reduint la possible conflictivitat amb els veïns, per a així poder ser més respectuosos amb el medi ambient.

Barcelona, setembre de 2017

 

Carlos Camarasa.

BA advocats

Autor


Avatar