Pau Claris, 162 08037 Barcelona +34 934 881 050
ÀREES DE PRÀCTIQUES

El nostre objectiu és oferir al client el més alt nivell de professionalitat, qualitat i immediatesa

Dret administratiu i contenciós administratiu

    Emissió d'informes i dictàmens

 •     Assessorament a empreses i particulars en les relacions amb les Administracions públiques
 •     Assessorament a institucions i entitats públiques
 •     Dret mediambiental
 •     Contractació Administrativa
 •     Assessorament a empreses concursants i adjudicatàries
 •     Assessorament a empreses públiques
 •     Recursos administratius en tot tipus de procediments i recursos contenciós-administratius davant de tots els òrgans de l'ordre jurisdiccional contenciós-administratiu

Dret civil i processal civil

Assessora en tota mena de processos civils , en totes les seves instàncies i institucions.


 •     Obligacions i Contractes : Assessorament, redacció de contractes i resolució conflictes sobre contractació
 •     Assessorament i defensa completa en qüestions de propietat, drets de garantia, drets de la persona i drets fonamentals.
 •     Dret Reals: Arrendaments, propietat horitzontal , transaccions, permutes, drets de superfície i altres drets reals.
 •     Dret de família: assessorament i resolució de conflictes. Procediments de separacions, divorcis, parelles de fet
 •     Dret de successions: testamentaries, incapacitacions
 •     Fundacions, patronats i Associacions
 •     Responsabilitat civil

Dret de l'esport

El Departament de Dret de l'esport assessora a lligues professionals , federacions i clubs i entitats esportives :

 •     Contractació, traspàs , drets d'imatge
 •     Règim disciplinari
 •     Esponsortizació i patrocini


Dret fiscal

L’àrea fiscal i comptable dona servei tant a l’empresa com al particular, tant a nivell estatal, autonòmic i local, com a nivell internacional, en els següents:

 •     Assessorament fiscal i comptable puntual i/o recurrent de persones físiques com jurídiques.
 •     Assessorament i planificació en el tancament de l’Impost sobre Societats.
 •     Declaracions Tributàries.
 •     Representació i defensa davant l’Administració Tributària i davant els Tribunals de qualsevol instància.
 •     Reclamacions econòmico-administratives.
 •     Emissió d’informes de qualsevol qüestió tributària.
 •     Planificació fiscal, tant en persones físiques com en persones jurídiques per tal d’optimitzar recursos.
 •     Assessorament en operacions d’adquisició i transmissió d’empreses o negocis professionals.
 •     Assessorament en operacions de reestructuració empresarial (fusions, escissions, aportacions no dineràries, etc.).
 •     Auditories fiscals (Due Diligence) i revisions fiscals.
 •     Assessorament en operacions immobiliàries.
 •     Assessorament en operacions vinculades i preus de transferència.

Dret laboral

Ofereix assessorament legal en tots els aspectes del Dret del Treball i de la Seguretat Social, bàsicament en les següents àrees

 •     Negociació col·lectiva i mediació en conflictes col·lectius
 •     Aspectes laborals relacionats amb transaccions empresarials (Expedients de Regulació de Treball, fusions, reorganitzacions, vendes o adquisicions)
 •     Contractació laboral i acomiadaments individuals
 •     Classificació professional
 •     Contractes d’alta direcció
 •     Prevenció de riscos laborals
 •     Auditories laborals (prevenció de riscos laborals, contractes, obligacions amb la Seguretat Social)
 •     Procediments davant la jurisdicció social i la contenciós- administrativa
 •     Inspecció de treball
 •     Seguretat Social, jubilació i invalidesa
 •     Recursos humans

Dret penal

Assessora en els següents àmbits:

 •     dret penal preventiu
 •     dret penal processal : econòmic patrimonial; societari i empresarial; mediambiental; urbanístic; falsedats documentals; delictes contra els treballadors ; delictes contra les administracions públiques; imprudències professionals; delictes relatius a la propietat intel·lectual i industrial; delictes contra les relacions familiars ; delictes de les noves tecnologies, delictes contra l’honor

Dret portuari

El dret portuari és una de les especialitats del despatx i per aquest motiu comptem amb un Departament especialitzat en PORTS ESPORTIUS oferint assessorament en qualsevol dels seus àmbits

 •     Disseny i creació d’estructures jurídiques portuàries o relacionades amb aquest àmbit
 •     Assessorament en matèria de ports i costes
 •     Domini públic portuari
 •     Domini públic marítim terrestre
 •     Autoritzacions i Concessions administratives per a la construcció i explotació de ports esportius
 •     Assessorament en la gestió portuària dels concessionaris o entitats gestores de ports esportius
  - Relacions entre concessionaris i usuaris
  - Relacions amb l’administració portuària
  - Assessorament econòmic financer a concessionaris en el planteig de la l’explotació de la concessió: IBI, IVA , Impost de Societats per optimitzar el cost fiscal.
  - Planificació fiscal de totes les operacions.
  - Consultes derivades de la gestió portuària diària
  - Redacció de contractes i de documentació
  - Redacció de Reglaments particulars d’explotació i policia de cada port
  - Procediments administratius i sancionadors
  - Abandonaments d’embarcacions
  - Procediments de suspensió de serveis als usuaris
  - Normativa a la que cal donar compliment com a gestor portuari

 •     Renovació de concessions
  - Preparació de tota la documentació i estratègia per a la participació en concursos públics per a la renovació de concessions

  - Realització d’estudis econòmics financers per a la sol·licitud de noves concessions.
  - Planteig global de tota la operació a nivell d’explotació de la concessió: IBI, IVA , Impost de Societats per optimitzar el cost fiscal. Planificació fiscal de totes les operacions.
  - Disseny de les estratègies a seguir per a l’accés dels antics usuaris als nous elements portuaris

 •     Redacció de contractes d’amarratges per a grans eslores
 •     Negociació de contractes de cessió del dret d’ús d’amarratges per a grans eslores.
 •     Assessorament i gestió en estructures societari financeres per la compra venda d’ embarcacions i amarratges
 •     Normativa de Clubs Nàutics i associacions esportives sense ànim de lucre, en general
 •     Compliance penal de ports

Dret urbanístic i immobiliari

Assessora tant a l’administració, empreses i particulars en els següents àmbits

 •     Assessorament en tramitació de projectes urbanístics
 •     Planificació, gestió i disciplina urbanística
 •     Negociacions amb l'Administració
 •     Convenis urbanístics
 •     Drets de béns, expropiacions forçoses, aigües, mines, costes

Compliance Penal i Dret sobre la Protecció de Dades

Ofereix assessorament jurídic sobre els drets relacionats amb la protecció de dades personals i la prevenció de riscos penals. 

 •     Auditoria de prevenció de riscos penals,
 •     Drets d’autor
 •     Drets de la Propietat Industrial (marques, patents i dissenys)
 •     Drets d' imatge
 •     Dret de la publicitat
 •     Competència deslleial
ELS NOSTRES SERVEIS
AL MOMENT QUE HO NECESSITES

 

Àrees de Pràctiques

El nostre objectiu és oferir al client el més alt nivell de professionalitat, qualitat i immediatesa.


VER MÁS

BA Ports Esportius

BA Ports Esportius pretén facilitar a tots els membres de l’Associació Catalana de Ports (ACPET)


VER MÁS

Non Residents

Visa and Authorization residence for investors in Spain.


VER MÁS